Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Биологични видове
Сърната все по-често се среща в горите на Източни Родопи
Сърната все по-често се среща в горите на Източни Родопи

Почвите в региона са канелени-горски, повечето дълбоко ерозирали. Срещат се и черноземни смолници. Характерни за региона са и така наречените скелетни почви, образувани от рушенето на риолитите. Те създават специфичен микроклимат, обуславящ разнообразна и интересна флора.

В Област Кърджали се пресичат две фитогеографски зони - средноевропейската и средиземноморската, както и две зоогеографски зони - северната и средиземноморската. Тези условия са причина за изключително голямото разнообразие на редки растителни видове в областта - често се срещат находища на венерин косъм, силивряк, ела, родопска горска майка, дървовидна сина хвойна, джел, пърнар, вечнозелен тракийски дъб, вековен бял бор, вековен зимен дъб.

Сред представителите на животинския свят скален орел, белоопашат мишелов, керкенез, египетски лешояд, белоглав лешояд и др.

Последна актуализация на 14.12.2004