Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Ардино и Община Кърджали и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Релеф
Релефът е нискоридов и хълмист
Релефът е нискоридов и хълмист

Община Кърджали е разположена в Ардинската подобласт на Източно-родопската област. Средната надморска височина е 330 м. През територията на региона минава река Арда, с притоците си Върбица, Крумовица, Бяла река - десни и левите Перперек и Боровица.

Релефът е нискоридов и хълмист. Родопският масив е изграден от метаморфни скали, които в по-голямата си част са дълбоко потънали и покрити с палеогенски варовици, пясъчници и конгломерати или със смесен материал от подводни вулкански ерупции - туфи, андезити и риолити.

Разнообразието на релефа се активизира от ерозията на реките, която формира съвременния лабиринт от ридове и сложна долинна мрежа. Теренът на Областта се прорязва от горното и средно течение на река Арда, заедно с нейните притоци река Върбица, река Крумовица и река Перперек. Река Арда е най-голямата родопска река, десен приток на Марица. Прорязва Източните Родопи и напуска територията на страната. На нея са изградени три от най-големите язовири в страната – язовир Кърджали, язовир Студен Кладенец и язовир Ивайловград.

Последна актуализация на 14.12.2004